dimonis de bascara-logo
REGLAMENT DE COMPETICIÓ 2013-2014 FEDERACIÓ CATALANA D’AGILITY (FCAG)

PRÒLEG

L’Agility és i ha de continuar sent un esport divertit, per al participant, per al seu gos, per al públic espectador, per als organitzadors i , com no, per al jutge qui, al cap i a la fi, té la major responsabilitat de l’acte.

L’actitud, intenció i circumstàncies que s’originin durant el recorregut són factors difícils de descriure i molt importants a l’hora d’avaluar el resultat de l’actuació de l’equip, per el que aquest reglament pot no especificar tots i cadascun dels casos possibles.

Tots els casos possibles seran resolts pel jutge, tenint en compte que des del començament fins el final de la competició, el jutge ha de donar mostres de la mateixa indulgència i rigor per a tots els competidors.

El jutge aplicarà el reglament segons el seu millor criteri i circumstància en que passi cada cas. Pel que fa al recorregut dels equips participants, les decisions del jutge són inapel·lables, i cap participant podrà impugnar-les.

1. INTRODUCCIÓ

1.  L’Agility és un esport obert a totes aquelles persones que disposin d’un o més gossos.

2. Consisteix en que els guies condueixen els seus gossos, intentant superar diversos obstacles dins d’un ordre i temps predeterminats, amb la finalitat de posar en evidència la seva intel·ligència, obediència, concentració, sociabilitat i agilitat.

3. Aquest esport requereix una bona harmonia entre el guia i el seu gos, el que donarà com a resultat un perfecte enteniment entre ambdós. Per tant es precís que els competidors tinguin les bases elementals d’educació i obediència.

4. L’agility és una modalitat esportiva i educativa que pretén millorar la integració del gos en la societat i es sense cap dubte un dels mitjans més idonis per a l’educació, obediència i sociabilitat del gos.

2. GENERALITATS

1. L’espai necessari per la instal·lació d’un recorregut d’Agility ha de tenir les dimensions mínimes de 20m x 40m . S'acceptaran altres espais sempre que el costat més estret mesuri, com a mínim, 20m. i la superfície total sigui superior a 800m2.

Es podran fer dues competicions a la vegada en dues pistes diferents. Evitant que puguin interferir-se en el desenvolupament de les mateixes.
Tot club haurà de disposar d’unes instal·lacions permanents, prèviament homologades per l’òrgan corresponent.

El terreny de competició estarà delimitat amb una tanca perimetral, i comptarà amb uns accessos degudament assenyalats. Qualsevol modificació posterior que afecti a les instal·lacions, terreny i/o obstacles, haurà de ser novament homologada.

Durant la realització de les proves hi haurà d’haver un espai on esperarà l’equip següent al que està competint. Aquest espai haurà de respectar les dimensions mínimes del ring (20mx40m).
Sempre que la prova es realitzi fora de les instal·lacions del club el Comitè Esportiu haurà de facilitar al Comitè de jutges, amb suficient antelació, copia del full d’homologació per aquella prova.

Els clubs hauran de tenir un joc mínim d’obstacles compost per:
- 10 jocs de tanques simples.
- 1 joc de tanques per fer el salt doble
- 1 túnel cec
- 2 túnels oberts amb un mínim de 5m.
- 1 salt de longitud
- 1 Rampa
- 1 Balancí
- 1 Passarel·la
- 1 Taula
- 1 Eslàlom
- 1 Roda
- 1 Mur o viaducte

2. El recorregut tindrà una longitud màxima de 200 metres i s’hi col·locaran entre 16 i 20 obstacles dels quals 7 al menys seran salts (incloent-hi murs i roda).

3. La distància entre dos obstacles consecutius:
- En línia recta o en un angle inferior a 90 º, serà entre 5 i un màxim de 9 metres.
- Quan formin un angle des de 90º i fins 180º, la distancia mínima quedarà reduïda a 3,5 metres, de centre a centre, i la màxima es mantindrà en 9 metres.
- Amb un angle igual o superior a 180º, serà la trajectòria previsible del gos la que haurà de tenir entre 5 i 9 metres.
- En tots els casos, la distancia de pas entre dos obstacles no podrà mai ser inferior als 80 cm. per no interrompre el pas del guia ni del gos.
- No es podrà col·locar un obstacle a menys de 5 metres de la tanca delimitadora del terreny o la taula de control, sempre que l'obstacle s'abordi o acabi en direcció a la tanca delimitadora o a la taula de control. En cap cas podrà posar-se un obstacle a menys de 1m. de la tanca delimitadora encara que el sentit de la marxa sigui paral·lel a aquesta, a excepció del slalom, que no podrà posar-se a menys 1’5 m de la tanca, i en tots els casos es tindrà en compte la possible trajectòria del gos
- La col·locació de la taula de control haurà de respectar les dimensions mínimes del ring (20mx40m).

4. No es podran col·locar dos obstacles de contacte consecutius, ni tampoc al principi o al final del recorregut.

5. No es podrà col·locar la taula ni al principi ni al final del recorregut en les proves d’Agility. No es podrà utilitzar aquest obstacle en el jumping. En els K.O. i jumping per relleus, no podrá col·locar-se la taula en cap lloc del recorregut a excepció del principi o final.

6. No es podrà col·locar com a primer obstacle una combinació o una agrupació de salts.

7. No es podran col·locar els túnels ni altres obstacles de forma que impedeixin clarament l’accés a qualsevol altre obstacle.

8. Per evitar qualsevol moviment durant la competició, els túnels obert i cec, es col·locaran amb subjeccions, les quals no podran suposar cap perill pels gossos ni pel guia a criteri del jutge.

9. Es modificarà el recorregut en cada mànega per tal de evitar que el gos el mecanitzi.

10. En cas d’igualtat en les penalitzacions totals, quedarà millor classificat l’equip que tingui menor nombre de penalitzacions per faltes i refusades.

11. Si dos equips quedessin empatats en penalitzacions i en temps, guanyarà l’equip que estigui millor classificat en la mànega d’Agility.

12. En les proves d’Agility, els obstacles amb zones de contacte podran ser com a màxim quatre. Els obstacles seran elegits pel jutge i fins i tot pot ser el mateix obstacle el que es passi fins a quatre vegades.

13. L’eslàlom només es pot passar una sola vegada en cada recorregut.

14. La taula només es pot passar una sola vegada per recorregut d’Agility.

15. El gos haurà d'accedir a la roda i al salt de longitud en línia recta, amb una distancia d’aproximació mínima de 4 metres des de l’obstacle anterior.

16. Tota la superfície de contacte del balancí, rampa, passarel·la i taula, tindrà una textura tàctil antilliscant, sense que pugui mai arribar a ser abrasiu pels coixinets dels gossos.

17. Les zones de contacte balancí, rampa, passarel·la hauran d’estar pintades de diferent color, com també els laterals per definir-les millor, de forma que l’obstacle estarà pintat en dos colors, un per les zones i un altre per la resta.

18. La rampa, la passarel·la i el balancí estaran construïts de material prou fort i estarán instal·lats de forma solida i estable, de manera que no es produeixin vibracions en els seus trams que puguin donar inseguretat als gossos. Quan calgui, es col·locaran punts de recolzament intermitjos per evitar-ho.

19. Per raons de seguretat, queden prohibits els pals i salts de PVC buit o material similar, així com els obstacles amb cantells vius, que hauran de ser protegits amb perfils de goma o qualsevol altre material protector suficient per evitar lesions en cas de xocs per part del gos. Tampoc podran tenir arestes tallants els suports dels salts. Els ferros que formen la estructura del tub flexible no podran sobresortir ni representar cap perill al pas del gos.

20. Els suports de subjecció dels tubs no hauran de sobresortir per tal de que no siguin un perill per al gos o guia.

3. PREVI A LA COMPETICIÓ

3.1. TRAÇAT DEL RECORREGUT

1. El traçat del recorregut es deixa a la imaginació del jutge, però tindrà com a mínim dos canvis de direcció i complirà amb les normes de col·locació.

2. Abans del començament de la prova, el jutge revisarà que els obstacles que han posat a la seva disposició siguin correctes i després de verificar-los es procedirà a la col·locació dels mateixos d’acord amb al traçat definitiu.

3. El jutge revisarà el recorregut i mesurarà amb precisió, la seva longitud.

4. Les distàncies dels recorreguts hauran de ser mesurades, seguint la trajectòria previsible a executar per la major part dels gossos.

5. La finalitat consisteix en buscar l’equilibri entre el control del gos, per evitar faltes en els obstacles, i la velocitat d’execució del recorregut. El traçat ha de ser fluid i harmoniós, però no exempt de dificultats o trampes.

6. El principi i final del recorregut es podrà delimitar amb uns cons, pals o pals de cronòmetre electrònic. Aquests hauran d’estar col·locats a una distancia màxima de 20cm. del primer i/o l’últim obstacle. L’amplada dels cons o pals serà la mateixa que la del obstacle. El temps començarà a comptar a partir del moment en que el gos passi la línia imaginaria entre els cons, pals o pals de cronòmetre electrònic.

3.2.- FIXACIÓ DEL TEMPS

Temps de recorregut estàndard (T.R.S.) i temps de recorregut màxim (T.R.M.)

1. El criteri pres com a base per a la determinació del T.R.S. i del T.R.M. és la velocitat en metres/segons.

2. El T.R.S. i el T.R.M. s’obtindran multiplicant un factor multiplicador per el temps del concursant més ràpid de cada divisió amb el menor nombre de penalitzacions. Aquest factor el determinarà el Comitè Esportiu al començament de cada temporada:

El T.R.M. sempre serà superior al T.R.S. Quan un equip superi el T.R.S. penalitzarà en la forma que es veurà més endavant i pel cas que superi el T.R.M., quedarà eliminat.

Exemple: Temps del concursant més ràpid de la categoria sense penalitzacions: 32,78 seg.
T.R.S.: 32,78 seg. x 1,2 = 39,34 seg.
T.R.M.: 32,78 seg. x 1,8 = 59,00 seg.

4. DURANT LA COMPETICIÓ

1. No està permès entrenar sobre el recorregut de la prova.

2. Només el guia i el tècnic federat del club nomenat al full d’inscripció de la prova com a tal, i quan ho permeti el jutge i sense gos, podran reconèixer el recorregut. Quan el reconeixement de pista estigui dividit en dos grups segons el criteri fixat pel Jutge (per clubs, per modalitats, per ordre de sortida, etc.), sempre podran passar a reconèixer-la a la primera tanda, els cinc primers equips participants de la categoria que comenci la mànega. El temps que s’assigni per al reconeixement de pista no podrà ser inferior a 7 minuts per a cada tanda.

3. Cada club nomenarà un delegat de l’equip davant l’organitzador de la prova. La organització posarà a disposició del jutge la llista dels tècnics nomenats pels clubs per la prova. El tècnic federat també podrà ser el delegat. El nomenament tant del tècnic com del delegat es farà juntament amb les inscripcions.

4. Abans de l’inici de cada mànega de la prova, el jutge podrà reunir als participants per a explicar-los les particularitats del recorregut, i els recordarà els reglaments si ho consider oportú. Podran ser-hi presents els tècnics dels clubs, qui seran els únics interlocutors amb el jutge.

5. Si hi ha alguna objecció al recorregut, només el tècnic del club podrà fer-la davant del jutge durant o al final del reconeixement i sempre abans del començament de la mànega a disputar.

6. Un cop iniciada la mànega, el recorregut no serà qüestionable ni es podrà fer cap tipus de modificació, amb la salvetat que existeixi algun perill evident tant per al gos com per al guia. En aquest cas s’haurà de començar la mànega sencera un altre cop.

4.1.- DESENVOLUPAMENT DE LA PROVA

1. El guia es presentarà amb el seu gos en el pre-ring quan li falti un torn per participar-hi, i seguirà les indicacions del comissari de participants.

2. El guia es presentarà en el recorregut amb el gos controlat i el situarà darrera la línia de sortida.

3. El guia podrà ocupar la posició que vulgui dins el ring, a partir del moment en que el jutge l’autoritzi a iniciar el recorregut, donant-li seguidament la veu o senyal de sortida al gos per començar el recorregut.

4. Un cop el guia hagi passat la línia de sortida, desprès de rebre l’ordre de començar per part del jutge, no podrà tocar el gos.

5. Un cop el gos hagi iniciat el recorregut, no podrà ser col·locat de nou a la línia de sortida si no és per ordre del jutge.

6. Durant el recorregut estan autoritzades els senyals acústics i visuals.

7. El guia conduirà el gos per a que realitzi correctament els obstacles amb l’ordre previst pel jutge, sense tocar el gos ni els obstacles.

8. No existeix límit de faltes, totes sumaran punts de penalització.

9. El límit de refusades en cada mànega serà de dos (2).

10. El cronòmetre començarà a comptar quan el gos creui la línia de sortida i es pararà quan el gos traspassi la línia d’arribada (entre els postes limitadors o primer/últim obstacle).

11. Quan s’acabi el recorregut el guia abandonarà el ring amb el gos controlat.

12. Un cop estiguin col·locats els obstacles, els gossos no podran entrar al ring si no es per iniciar el seu recorregut i sempre sota el control del seu guia.

13. Les gosses en zel es mantindran allunyades del espai de competició i participaran en el darrer lloc.

14. Cap guia pot abandonar el ring sense el permís del jutge, excepte quant hagi acabat el recorregut, o hagi estat eliminat. Podrà ser sancionat aquell guia que sigui advertit pel jutge i no faci cas de les indicacions.

15. Es considera que un gos ha abandonat l'obstacle, quan toqui amb les quatre potes el sòl i no abans, Un gos pot detenir-se sobre la zona de contacte o parcialment entre ella i el sòl, sense ser penalitzat per això. També ho pot fer al tub flexible i al tub cec.

16. Els gossos eliminats de forma involuntària podran finalitzar el seu recorregut sense rectificacions i els gossos eliminats de forma voluntària, per part del guia, hauran d’abandonar la pista immediatament pel camí més curt.

4.2.- CAUSES DE FORÇA MAJOR

1. Si per causes alienes a l’equip participant (caiguda accidental d’obstacles, roba del túnel embolicada, entrada al ring d’algun participant o gos) el jutge podrà parar la prova i el cronòmetre.

2. Després de solucionar el problema, el jutge tornarà a posar el cronòmetre en marxa i permetrà que el gos segueixi des del lloc on fou aturada la prova.

3. Si el jutge no ha parat el cronòmetre, podrà fer repetir el recorregut des de l’inici. Les penalitzacions que hagi fet es mantindran en vigor i les noves començaran a comptar a partir d’on es va aturar la prova.

4.3.- PENALITZACIONS i ELIMINACIÓ

Pel que fa al recorregut dels participants, compren tres tipus:

Penalitzacions per errades comeses durant el recorregut (faltes i refusades):
- Penalitzaran 5 punts per cadascuna.
- En les faltes l’equip participant podrà continuar el seu recorregut, excepte a l'eslàlom i la taula que haurà d’executar-los correctament.
- En cas de cometre una refusada, el gos SEMPRE ha de tornar a fer l’obstacle des del seu inici.
- Se exceptua la taula, en algunes ocasions segons se explica a l’apartat 8.1 següent. En cas contrari serà eliminat al abordar el següent obstacle sense haver finalitzat correctament el
refusat.

Penalitzacions de temps per sobrepassar el T.R.S.
- Penalitzarà un punt per cada segon i centèsims que sobrepassi del T.R.S. (1 segon = 1 punt; 1,52 segons = 1,52 Punts).

Eliminació.
- En aquest cas la penalització serà de 100 punts per cada mànega eliminada.

5. CAUSES GENÈRIQUES DE PENALITZACIÓ

En aquest apartat es recullen els supòsits de penalització durant el desenvolupament de la prova per causes genèriques o no referides a un obstacle concret, les quals vindran detalladles a l’apartat 8 següent.

Els supòsits de penalització genèriques i especifiques es complementen, si be pel cas que pugui haver-hi conflicte entre un supòsit general i la regulació concreta d’un obstacle, sempre tindrà prioritat la del obstacle, per aplicació del principi de especialitat.

5.1.- PER FALTES

Es considera falta:

1. Quan el guia, amb qualsevol part del seu cos, activi o pari el cronòmetre electrònic. Si es a la sortida, s’acumularà la falta i es tornarà a iniciar el recorregut posant el cronòmetre a “0” si fos necessari.

2. Cada vegada que el guia toqui al gos, un cop hagi rebut l’ordre de començar i hagi passat el guia la línia de sortida.

3. Quan el guia toqui un obstacle.

4. Quan el guia tombi un obstacle ja escomès o que el gos estigui escometen, sempre que no s’hagi de executar novament durant el recorregut .

5. La caiguda d’un obstacle es considerarà falta sempre que l’element caigui abans de que el gos sobrepassi el següent obstacle. Cas especial serà l’últim obstacle que es seguirà considerant falta tot i que s’hagi aturat el cronòmetre.

5.2.- PER REFUSADES

Es considera refusada:

1. Aturar-se momentàniament en qualsevol lloc del recorregut -fins i tot que sigui per ordre del guia- excepte en les zones de contacte o dins dels túnels.

2. Si davant de l’obstacle a executar el gos s’atura, retrocedeix, es desvia, dona la volta davant d’ell o el sobrepassa lateralment a la distància crítica de ser escomès (aprox. 1m.) sense arribar a fer-ho, contarà com refusada si la seva trajectòria li permetia la seva execució.

3. Retrocedir i abandonar l’aparell quan hagi trepitjat amb una o varies potes qualsevol zona de contacte de l’inici del mateix, sempre que sigui l’obstacle que li toqui fer. Si el gos es para en la zona de contacte però no retrocedeix i continua no serà refusada.

4. Quan el gos passi per sobre o per sota de la rampa, balancí o passarel·la, sempre que sigui el obstacle que correspongui realitzar.

5. En el primer obstacle del recorregut, si el gos fa una refusada passant per sota del salt, marc de la roda o, en definitiva, per qualsevol part de l’obstacle que estigui dins de la delimitació feta pels cons, pals delimitadors o pals del cronòmetre electrònic, començarà a comptar el temps i es comptabilitzarà una refusada. En el cas de que el gos fes la refusada pels costats exteriors de l’obstacle, dels cons, Pals delimitadors o pals del cronòmetre electrònic, es comptabilitzarà la refusada però no començarà a comptar el temps fins que faci l’obstacle correctament.

6.- CAUSES GENÈRIQUES D’ELIMINACIÓ

En aquest apartat, venen recollits aquells supòsits d’eliminació durant el desenvolupament de la prova, per causes genèriques o no referides a un obstacle concret, les quals vindran detallades a l’apartat 8 següent.

També en aquest cas, quan es pugui apreciar algun conflicte entre un supòsit general i la regulació de un obstacle, sempre tindrà prioritat la del obstacle, per aplicació del principi de especialitat.

El jutge haurà de notificar la eliminació de forma clara i sonora (xiulant).

Es considera causa de eliminació:

1. Mostres clares d’agressivitat per part del gos cap els altres gossos o persones, des del moment de ser cridat a participar i fins a la sortida del ring.

2. Sobrepassar el temps màxim establert pel recorregut (T.R.M.).

3. A la tercera refusada del recorregut en cada mànega.

4. Abordar els obstacles en ordre diferent a l’establert pel jutge.

5. Abordar un obstacle sense finalitzar l’anterior correctament.

6. Abordar un obstacle en sentit contrari.

7. Que el guia salti per sobre, traspassi, trepitgi o passi per sota d’un obstacle o una part del mateix.

8. Que el gos passi per sota o per sobre de la rampa, balancí, passarel·la quan no sigui l’obstacle a realitzar. Com excepció a aquest supòsit se estableix aquells casos en que el tub travessi o sigui col·locat parcialment sota un obstacle de contacte. En aquests casos, si una refusada en la execució del tub motiva també que el gos, envaeixi o passi per sota de la passarel·la o de la rampa, no comportarà –a mes de la refusada- la seva eliminació, al considerar-se un obstacle complex.

9. Que el guia porti alguna cosa a la mà durant el recorregut, incloent-hi el portar guants. Es podrà admetre guixos, canalleres, i guants amb previ informe mèdic.

10. Que el gos porti alguna cosa a la boca, o reculli alguna cosa o objecte de la pista. Es permetrà fer servir la corretja, sense elements afegits, com a motivador a l’entrada i a la sortida de la pista.

11. Que el gos porti algun tipus de collar o arnés etc. durant el seu recorregut.

12. Entrar el gos en el pre-ring o ring amb collar de punxes o qualsevol altre que estigui en posició d’ofec.

13. Brutalitat, insults o maltractaments al gos, des del principi fins el final de la prova, tant dintre com fora del ring. En funció de la gravetat dels fets –que queda a la apreciació del jutge podrá determinar-se la expulsió del participant, segons es regula al apartat 7.

14. La detenció perllongada del gos durant el recorregut, sense ordre del jutge.

15. Que el gos abandoni o intenti abandonar (tocant la zona delimitada) el ring o deixi d’estar totalment sota el control del seu guia.

16. La incompareixença de l’equip participant al ring desprès del tercer avis de sortida o crida a participar per part del jutge o de la megafonia.

17. Quan el guia, tocant al gos, obligui o impedeixi al mateix la realització d’un obstacle.

18. Entrar en el pre-ring o en la pista de competició menjant, bevent o fumant.

19. Quan el gos orini o defequi en la pista de competició o en el pre-ring.

20. Si el guia recull alguna cosa del ring durant el recorregut, encara que li hagi caigut a ell.

21. Si al guia li cau menjar o algun tipus de motivador.

22. Quan el guia tombi un obstacle que el gos encara no hagués realitzat o hagi de tornar a realitzar novament.

23. Que el gos destrueixi total o parcialment un obstacle no realitzat o que hagi de executar novament durant el recorregut.

7. CAUSES D’EXPULSIÓ

La falta de modals, insults, gesticulacions o agressions per part del guia al jutge, al seu gos, als participants, organització, o al públic en general, abans, durant o desprès del recorregut, podrá motivar la seva expulsió immediata de la prova per part del jutge, sense perjudici de les mesures disciplinaries que la seva actuació pugui originar en funció de la seva gravetat.

8. PENALITZACIONS I ELIMINACIONS ESPECIFIQUES DELS OBSTACLES

En aquest apartat es detallen les causes de penalització i eliminació que afecten
específicament a la execució de cada un dels obstacles, sense perjudici de que els hi siguin de
aplicació, també a tots ells, les causes genèriques abans establertes si no hi ha oposició.

8.1.- EN OBSTACLES DE UN SOL ELEMENT

Les tanques (salts), el Viaducte i el Mur

Serà falta:
- Quan el gos tombi el pal o teules. Dins de la mateixa penalització, s’admet que pugui tombar qualsevol altra element de l’obstacle si no ha de repetir-lo.

Serà refusada:
- Passar per sota de les tanques.
- Passar per sobre o pel mig dels elements que aguanten les tanques.
- Passar per dintre de les obertures del viaducte.

Serà eliminació:
- Passar en direcció contraria per sota o per les obertures tant de les tanques, com del viaducte.
- Quan el gos, sense possibilitat ni intenció de executar-lo, refusi l’obstacle i, a més, tombi qualsevol element del mateix. En aquest supòsit no tindrà cap incidència si s’ha de repetir o no l’obstacle, doncs es penalitza la manca de execució.

Roda

Serà refusada:
- Saltar o passar entre el marc i la roda.

Serà eliminació:
- Saltar la roda o passar entre el marc i la roda, en sentit contrari a l’establert.

Túnel rígid

Serà refusada:
- Introduir el cap o alguna pota al interior del túnel i retrocedir a l’exterior amb les quatre potes, quan sigui l’obstacle a realitzar.

Serà eliminació:
- Entrar o introduir qualsevol part del cos per la boca diferent a l’establerta.
- Saltar per sobre del túnel, fins i tot si es l’obstacle a executar tant el guia com el gos.

Túnel cec

Serà refusada:
- Introduir el cap o alguna pota al interior del túnel i retrocedir a l’exterior amb les quatre potes, quan sigui l’obstacle a realitzar.

Serà eliminació:
- Saltar per sobre del túnel o de la lona, fins i tot si es l’obstacle a executar. Tant el guía com el gos.
- Que trepitgi la lona tant el guia com el gos.

Taula

La posició del gos a la taula serà lliure ( podrà adoptar qualsevol posició inclòs canviar-la sense ser penalitzat) i començarà a comptar els temps quan estigui a sobre d’ella.

La pujada a la taula s’autoritza per qualsevol dels costats A, B o C. El costat D de la taula será l’oposat a la direcció des d’on s’aproxima el gos.

El jutge comptarà fins a 5 segons, llevant de la taula amb dispositiu electrònic de cronometratge.

Serà falta:
- Si el gos abandona la taula abans de que acabi el compte i/o doni l’ordre el jutge. Es comptarà una falta cada vegada, i el gos haurà de tornar a pujar a la taula per començar de nou el compte dels cinc segons. Si ho fa pel costat D ja no es considerarà refusada, donat que l’accés inicial ja hauria estat qualificat pel jutge.

Serà refusada:
- Si el gos passa per sota la taula es comptabilitzarà una refusada cada vegada, qualsevol que sigui llavors el costat de pujada a la taula.
- Si el gos sobrepassa la línia de perllongació del costat D. Es comptabilitzarà una refusada cada vegada.
- Si el gos puja a la taula pel costat D no serà eliminat per abordar un obstacle en sentit contrari, sinó penalitzat amb una refusada, encara que no caldrà que baixi per tornar a pujar de nou.

Serà eliminació:
- Tocar el gos quan estigui a la taula

Eslàlom

El primer pal haurà de quedar a l’esquerra del gos, el segon a la dreta i així successivament, havent de quedar sempre l’últim pal a la dreta del gos.

En cas de falta, el guia haurà de portar el seu gos al lloc de l’errada, ( s’accepta en mes o en menys un pal) per repetir la execució del obstacle des d’aquell punt, o també podrà portar-lo a l’inici de l’obstacle per tornar a executar-lo completament. En cas de refusada, el gos haurà de tornar a abordar l’obstacle obligatòriament des de l’inici.

Si desprès de corregir una falta, el gos surt malament, deixant l’últim pal a la esquerra del gos en comptes de la dreta, el jutge ho indicarà senyalant l’ultima porta de l’eslàlom. El gos haurà de passar l’última porta correctament.

Serà falta:
- Quan el gos deixa de fer una o més portes (es contarà una sola falta), inclòs pel cas que torni a executar-lo completament des de el principi, per corregir la penalització começa .

Serà refusada:
- Cada entrada que no sigui deixant el primer pal a la esquerra.
- Passar lateralment sense entrar per la primera porta.
- Fer la entrada deixant el primer pal a la dreta del gos.
- Sobrepassar el segon pal i haver de retrocedir per entrar correctament.
- Sortir lateralment (perpendicular) en qualsevol porta abandonant l’obstacle.

Serà eliminació:
- Refer a l’invers més de dues portes.
- Que traspassi l’eslalom quan no sigui l’obstacle a realitzar.

Passarel·la

Serà falta:
- No trepitjar amb una pota com a mínim les zones de contacte. (una falta per cada vegada que no toqui).

Serà refusada:
- Saltar de l’obstacle abans de tocar amb les quatre potes la rampa descendent.

Balancí

La sortida correcte del balancí s’ha de fer un cop l’extrem descendent toqui el terra i al mateix temps el gos estigui trepitjant la zona de contacte al menys amb una pota.

Serà falta:
- No trepitjar com a mínim amb una pota cadascuna de les zones de contacte. (una falta per cada vegada que no toqui).
- Saltar del balancí sense que l’extrem descendent estigui tocant al terra. Només es penalitzarà amb una falta encara que el gos no toqui la zona de contacte i abandoni el balancí sense que hagi tocat a terra prèvia o simultàniament.

Serà refusada:
- Saltar del balancí abans de sobrepassar amb les quatre potes l’eix de balanceig.

Rampa

Serà falta:
- No trepitjar amb una pota com a mínim cadascuna de les zones de contacte. (una falta per a cada vegada que no toqui).

Serà refusada:
- Saltar de la part ascendent o descendent de la rampa abans de haver tocat amb les quatre potes la cara descendent.

8.2.- FORMATS PER VARIS ELEMENTS

Tanques agrupades (dos salts).
- Es comptarà una sola falta tot i que tombi les dos tanques, aplicant els mateixos criteris que per les tanques individuals indicats a l’apartat anterior.

Combinació de dos o tres tanques
Cadascun dels components (Salts) que formen la combinació de salts es jutjarà independentment de la mateixa forma establerta pels salts individuals. Les penalitzacions per faltes i refusades es sumaran en cadascun dels components.

En cas de refusada de qualsevol dels elements s’haurà de començar de nou des de l’inici la totalitat dels salts combinats.

Serà eliminació:
- Saltar el segon o tercer component sense haver saltat l’anterior.
- No començar de nou des de l’inici en cas de refusada del segon o tercer salt

Salt de Longitud
El gos pot fregar qualsevol element sempre que no el tombi.

Els pals delimitadors del salt de longitud no formen part de l’obstacle. No serà falta el fregar, tocar o fer caure els mateixos, tant per part del gos com del guia.

Serà falta:
- Trepitjar o tombar qualsevol element.
- Trepitjar entre els elements amb les potes.

Serà refusada:
- Saltar sortint lateralment de l’obstacle. (entre els pals delimitadors).
- Fer-lo caminant.
- Executar el salt transversalment
- Iniciar l’obstacle per una cara lateral , encara que surti correctament.

Serà eliminació:
- Executar el salt en sentit contrari.
- Si tirés qualsevol element quan ha refusat.

9. QUALIFICACIÓ / MENCIÓ

A cada mànega es concedirà les següents classificacions o mencions depenent de la puntuació obtinguda.
EXCEL·LENT fins a 5,99 punts
MOLT BO de 6 a 15,99 punts
BO de 16 a 25,99 punts
NO QUALIFICAT més de 26 punts
ELIMINAT 100 punts

10. CLASSIFICACIÓ FINAL

La classificació final es farà tenint en compte:

1. Total de penalitzacions sumades les dues mànegues. (penalitzacions de recorregut més penalitzacions de temps).

2. En cas d’igualtat en la penalització total es classificarà primer l’equip que tingui menys penalitzacions en el recorregut. (faltes i refusades).

3. Si dos equips estiguessin empatats en penalitzacions i temps el jutge pot decidir un recorregut suplementari per desempatar.

11. ORGANITZACIÓ D’UNA PROVA

Els clubs que vulguin organitzar una prova hauran de:

1. Disposar d’un terreny homologat que no presentarà cap tipus de perill ni per al gos ni per al guia.

2. Tenir un joc d’obstacles reglamentari homologat per el Comitè Esportiu.

3. Disposar d’un ordinador i el programa informàtic subministrat per la Federació, per al còmput de resultats.

4. Cronòmetre electrònic obligatori a totes les proves. Els clubs podran optar per un de propi o per el que pugui aportar la Federació.

5. Equip de megafonia.

6. Disposar de serveis per als participants.

7. Disposar d’aigua potable per als gossos i participants.

8. Aparcament proper i gratuït pels participants.

9. Proporcionar les persones indispensables per al bon funcionament de la prova, es a dir:
- Un ajudant de jutge que anotarà les penalitzacions assenyalades pel jutge, amb la finalitat de que aquest no perdi de vista l’equip participant. En cas d'optar per l'equip de cronometradors de la Federació i amb les condicions que s'indiquin, aquest no será obligatori.
- Una persona que reculli els fulls i els porti a la taula de control.
- Un comissari general que serà l’enllaç entre el jutge i l’organització.
- Un cronometrador manual encarregat de controlar el temps com a mida de seguretat.
- De tres a quatre persones com a mínim per poder col·locar les tanques que es tombin i tensar la lona del tub.
- Una persona per transcriure els resultats informàticament o fulls de control per establir les corresponents classificacions, a més de qualsevol qüestió administrativa o de control.
- Un comissari de participants que serà l’encarregat de donar entrada i sortida als mateixos a l’hora de concursar.
- Un equip de persones per garantir el muntatge del recorregut seguint les instruccions del jutge de la prova. Aquest podran ser qualsevol dels anteriors.
- Disposar de responsable del programa informàtic, d’ajudant de jutge i de dos cronometradors manuals degudament acreditats per la FCAG. (només en cas que per motius aliens a l'organització no funcionés el cronòmetre electrònic).
Tots els ajudants de jutges, cronometradors i encarregats informàtics hauran de tenir la titulació oficial expedida per la FCAG.

12. DIVISIONS

Els equips d’Agility s’enquadraran en diferents divisions tenint cadascuna d’elles el seu propi campionat, excepte la d’Iniciació:
· Divisió d’Honor
· Segona Divisió
· Iniciació

En un futur aquestes divisions es mantindran i/o ampliaran. També es podran crear les divisions territorials si s’escau.

La diferencia de divisió estarà marcada per:
- La dificultat del recorregut.
- La velocitat d’execució que determina el TRS i TRM que resultin.

13. CATEGORIES

Segons la talla i l’estructura dels gossos les competicions homologades comprenen les
següents categories:
MINI Gossos de menys de 35cm. d’alçada a la creu.
MIDI Gossos de entre 35cm. i menys de 43cm. d’alçada a la creu.
ESTÀNDARD Gossos a partir de 43cm. d’alçada a la creu.

14. DIMENSIONS DELS OBSTACLES

Els obstacles homologats a la FCAG son els que a continuació es relacionen i hauran de tenir
les següents dimensions:

Tanques simples
Alçades: Estàndard 60cm. (± 2cm.) - Midi 40cm. (± 2cm.) - Mini 30cm. (± 2cm. )
Amplada: Mínima 120cm. - Màxima 150cm.
Diàmetre dels pals: de 3 a 5cm.

Les tanques poden estar construïdes amb diferents materials, mai en PVC buit o material similar, i estaran formades per dos suports verticals i pals o pannells entre els suports. Els pannells podran ser massissos, entrecreuats o amb arbust. Sempre tindran una barra o pal no fixa a la part superior, respectant la amplada abans indicades.

Els suports dels pals tindran una cuna curvada que permeti amb facilitat el desplaçament del pal i seran extraíibles, i només es trobaran col·locats els que correspongui a la categoria que en aquell moment estigui participant.

Tanques Agrupades (dobles)
Formades per la unió de dues tanques simples i compostes només per pals. Es col·locaran en ordre ascendent amb una diferencia d’alçada entre les dues de 20 a 25cm., situant la més elevada a la part posterior. (60cm. Estàndard; 40cm. Midi i 30cm. Mini, amb ± 2cm. en totes les categories).

La separació entre les tanques no sobrepassarà els 55cm. en Estàndard; 40cm. en i Midi i 30cm. en Mini.

Mur o Viaducte
Alçada: Estàndard 60cm. (± 2cm. ) - Midi 40cm. (± 2cm. ) – Mini 30cm. (± 2cm. )
Amplada: Mínima 120cm. - Màxima 150cm.
Gruix del mur/viaducte: 20cm.

Mur: Pannell llis, sense obertures.
Viaducte: Pannell llis que pot tenir una o dos obertures en forma de túnel.

A la part superior es col·locaran varies unitats mòbils en forma de teula invertida.

Taula
Serà quadrada amb una superfície mínima de 90 x 90cm. i màxima de 120 x 120cm.
Alçada: Estàndard 60cm. (± 2cm. ) - Midi, Mini 40cm. (± 2cm. )

Haurà de ser estable, amb una superfície que no rellisqui i no ha d’estar tapada per cap dels seus cantons.

Es permetrà la taula amb dispositiu electrònic de cronometratge que cobreixi tota la superficie excepte un àrea de 10cm. en cadascun dels laterals.

Passarel·la
Alçada: Entre 120cm. i 135cm.
Amplada: Entre 30 i 40cm.
Llargada de cada unitat: Disposa de tres unitats entre 360cm. i 420cm.

Les rampes tindran petits llistons d’arestes arrodonides (de 20 a 40mm. d’ample x 8 a 12mm. de grossor) i perpendiculars al sentit de la marxa, clavats a espais regulars d’entre 20 i 30cm. per facilitar l’accés i evitar relliscades.

Les interseccions dels mòduls no deixaran cap espai buit que pugui presentar un perill per als gossos.

Els 90 cm inferiors de cada rampa hauran d’estar pintats de diferent color, també els laterals, per definir la zona de contacte.

No es col·locarà cap llistó tant per dalt com per sota a menys de 10cm. del límit superior de la zona de contacte ni tampoc en el mateix límit.

A la pujada i a la baixada hi haurà suports intermitjos sempre que sigui necessari.

Balancí
Amplada: Entre 30cm. i 40cm.
Llargada: 365cm. (± 5 cm )
Alçada de l’eix respecte el terra: 60cm. (± 2cm. ) en tots els casos.

Les zones de contacte seran de la mateixa llargada que les de la passarel·la (90cm.) i situades també a l’inici i al final de l’obstacle.

L’obstacle ha de ser estable. No està permès col·locar-hi llistons.
El balancí ha de estar correctament equilibrat (no s’inclinarà ni molt ràpid ni molt lent) i permetrà baixar sense dificultat als gossos més petits.
Comprovació: El balancí ha de tardar entre 3 i 4 segons a tocar el terra una vegada s’hagi
col·locat un contrapès de 1 Kg en el començament de la zona de contacte de baixada. Del
contrari es faran els arranjaments necessaris.

Rampa
Composta per dues planxes en forma d’A.
Alçada en relació al terra: Totes les modalitats 170cm. ± 5 cm formant un angle major de 90º.
Longitud de les planxes: Entre 265cm. i 275cm.
Amplada: 90cm. a la base que pot augmentar fins a 115cm.

A les rampes s’hi col·locaran llistons sense arestes vives (de 20 a 40mm. d’ample x 8 a 12mm. de gruix) clavats a espais regulars d’entre 20 i 30cm, per facilitar l’accés i evitar relliscades. No s’hi podrà col·locar cap llistó a menys de 10cm. tant per dalt com per sota del límit superior de la zona de contacte, ni en el mateix límit.

Els 106cm. inferiors de cada rampa hauran d’estar pintats de diferent color (també els seus
laterals) per tal de poder definir clarament la zona de contacte.

La intersecció dels mòduls no deixarà cap espai buit que pugui presentar un perill per al gos.

Eslàlom
Nombre de pals: 12
Els pals seran forts amb un diàmetre de 2,5 a 5cm. L’alçada serà de 100 a 120cm. i estarán separats per una distància d’entre 55 i 60cm. Haurà d’existir la mateixa distància entre tots els pals.
La base tindrà una amplada de 5cm. i un gruix de 0,5cm.

Els pals estaran pintats de diferent color de forma alternada i la part superior no presentarà cap risc ni per al gos ni per al guia.

Túnel Obert
Diàmetre interior: 60cm.
Llargada: mínim de 5m.

Ha de ser suficientment flexible per fer al menys una o varies corbes.

Els suports no han d’oferir cap perill ni per al gos ni per al guia.

Túnel cec
Alçada: 60cm. (± 2cm. )
Amplada: de 60 a 65cm.
Longitud de la lona: de 250 a 350cm

Entrada sobre un element en forma d’arc rígid de 90cm. de longitud que és el que permet al gos introduir-se dins el passadís de roba.
.
Roda
Diàmetre interior de la roda: Entre 45cm. i 47cm.
Distància des de la part baixa interior de la roda fins a terra.
- Estàndard 55cm. (± 2cm.)
- Mini i Midi 35cm. (± 2cm.)

S’utilitzaran flotadors de suro, cercles salvavides o material similars, i no estan permeses les cobertes de pneumàtic de vehicles.

La base de la estructura que suporti la roda, haurà de tenir una longitud entre 0,75 i 1 metro de l’eix a cada extrem per donar-li estabilitat. Si hi ha angles de reforç de la estructura, aquests no podran obstaculitzar ni posar en perill el pas del gos ni del guia en cap direcció.

L’alçada de la roda serà regulable mitjançant cordes flexibles o material elàstic. No està permès les unions rígides, cadenes, cordes i cables

Es permetrà la roda que en cas d’impacte s’obre.

Combinació de dos o tres tanques (salt combinat )
La distancia entre els salts serà entre 3 i 5m. de centre a centre.

Tindrà un sol nombre i es considerarà com un sol obstacle.

Cadascun dels components que formen l’agrupament es jutjarà de forma independent.

Les característiques de cada salt seran les mateixes de un salt individual.

Salt de longitud
Estarà compost per varis elements en funció de les modalitats mini, midi i estàndard.
La longitud del conjunt serà:
- Estàndard: de 120cm. a 150cm. (de 4 a 5 unitats)
- Midi: de 70cm. a 90cm. ( de 3 a 4 unitats)
- Mini: de 40cm. a 50cm. ( 2 unitats)
Amplada: 120cm.
L’alçada del element més alt serà de 28cm. i la del més baix de 15cm.
L’amplada de cada element serà de 15cm.
Els elements es col·locaran en ordre creixent, (el més petit, 15cm. al davant i el més alt, 28cm. l’últim).

En les modalitats mini i midi es començarà per la mida inferior.

Els quatre cantons es senyalitzaran mitjançant pals d’una alçada de 100 a 120cm. i sense que es considerin part del obstacle. Hauran d’anar sobre suports mòbils i mai clavats a terra.

15. MODALITATS DE PROVES

Agility
En la modalitat d’Agility es poden utilitzar tots els obstacles homologats, fent-los servir d’acord amb la categoria de l’equip participant (Estàndard, Midi o Mini).

Jumping
El jumping és igual que l’agility però sense obstacles amb zona de contacte ni taula.

Jumping per relleus
És igual que el jumping però es fa per equips de dos o més participants. El temps comença a comptar al començar el primer participant i es para el cronòmetre quan arriba l’últim.

No hi ha eliminació ni per tres refusades ni per obstacles equivocats, però es penalitza amb 5 segons per cada falta, refusada o causa d’eliminació.

Cal fer el recorregut complet correctament. De no fer-ho, l’equip complert queda eliminat.

La sortida es farà des de la taula i l’arribada també és a la taula, havent-hi de pujar l’últim concursant a la taula per aturar el temps.

Al temps obtingut se li sumen els segons corresponents a les faltes i/o refusades comeses. (5 segons per cadascuna).

Guanya l’equip que menys penalitzacions ha sumat.

K.O.
1. Es col·loquen dos recorreguts idèntics (sense obstacles amb zones de contacte) i es fa servir la taula per a la sortida i per a l’arribada.

2. Es fan grups de dos equips, essent necessaris múltiples de 8 participants. (8,16,32...).

3. Es sortegen els equips a competir, sempre de dos en dos.

4. Cada parell d’equips surt a la vegada, un per cada recorregut.

5. No es comptabilitza el temps de recorregut.

6. Per determinar el guanyador de cada recorregut, es posa en marxa el cronòmetre quan arriba el primer gos a la taula, després de fer el recorregut i es para en arribar l’altre gos a la taula.

7. Cada gos penalitza els punts resultants de multiplicar per 5 les faltes i refusades comeses durant el recorregut.

8. Els segons de diferència enregistrats en el cronòmetre se sumaran a les penalitzacions comeses per l’equip més lent. (el que ha arribat l’últim).

9. Un cop han competit totes les parelles d’equips inicials, passen a competir entre si els guanyadors de cada recorregut i, així successivament fins a quedar només dos equips d’on sortirà el guanyador de la prova.

Jumping especial
1è. Es el mateix que el jumping, excepte que no existiran refusades.

Aprovat per l’assemblea general el 26 de Juny de 2010 a Esplugues de Llobregat.

REGLAMENT 2013-2014 FCAG
PRÒLEG

1. INTRODUCCIÓ

2. GENERALITATS

3. PREVI A LA COMPETICIÓ
3.1. Traçat del recorregut
3.2. Fixació del temps

4. DURANT LA COMPETICIÓ
4.1. Desenvolupament de la prova
4.2. Causes de força major
4.3. Penalitzacions i eliminació

5. CAUSES GENÈR. DE PENALIT.
5.1. Per faltes
5.2. Per refusades

6. CAUSES GENÈRIQUES D'ELIMINACIÓ

7. CAUSES D'EXPULSIÓ

8. PENALIT. I ELIM. OBSTACLES
8.1. En obstacles de un sol element
8.2. Formats per varis elements

9. QUALIFICACIÓ / MENCIÓ

10. CLASSIFICACIÓ FINAL

11. ORGANITZACIÓ D'UNA PROVA

12. DIVISIONS

13. CATEGORIES

14. DIMENSIONS DELS OBSTACLES

15. MODALITATS DE PROVES
disponible a: www.fcagility.cat
direcció: Camí de la Fàbrica, s/n 17483 BASCARA GIRONA
telf.: 657 204 481
facebook
gosbi
fresco
bascara
cros
twitter
instagram